Maleczki Márta - Publikációk

Tanulmányok

 1. A természetes nyelvek szintaktikai szabályai és a fregei elv, Tertium non datur 4, (Logikai- metodológiai tanulmányok, szerk. Ruzsa Imre) 87-100., Bp. 1987.
 2. Typed Combinators in Natural Languages,  L. Kálmán - L. Pólos (eds.), Papers from the Second Symposium on Logic and Language, 261-278, Akadémiai, Bp. 1990.
 3. Bare Common Nouns and Their Relation to the Temporal Constitution of Events in Hungarian, in: Dekker, P., Stokhof, M. (eds.), Proceedings of the Eighth Amsterdam Colloquium, 347-365, Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam, Amsterdam, 1992, és Bánréti (ed.), Papers in the Theory of Grammar, 168-183., Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1994.
 4. A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben, Néprajz és Nyelvtudomány XXXVI., 199-234., Szeged, 1995.
 5. On the Definiteness Effect in Hungarian (A Semantic Approach), Kenesei, I. (ed.) Levels and Structures (Approaches to Hungarian, Vol.5.), 263-284., JATE, Szeged, 1995.
 6. Ábel Péter társszerzővel: Specificity, Acta Linguistica Hungarica, Vol. 42. (3-4), 209-226., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
 7. Semantic Relationship Between Verbs and Their Arguments, Language Sciences, Vol. 18, (1-2), 429-442, Elsevier Science Ltd, Pergamon Press, 1996.
 8. A határozatlan alanyok különféle értelmezései a magyar semleges mondatokban, Büky László - Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III, 261-280, Szeged, 1998.
 9. Weak Subjects in Fixed Space, Acta Linguistica Hungarica 46. 95-117, 1999.
 10. Lexikális szemantikai hatások a mondatalkotásban, Gecső Tamás (szerk.) Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 21-211. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2000.
 11. Határozatlan argumentumok a magyarban, Kenesei István (szerk.), Igei vonzatszerkezet a magyarban, 287-331. Osiris, Budapest, 2001.
 12. Indefinite Arguments in Hungarian, Kenesei, I. (ed.), Argument Structure in Hungarian, 151-193. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.
 13. Az információs szerkezet, a szintaktikai szerkezet és az aspektus összefüggései a magyarban: a progresszív és az egzisztenciális aspektus, in: Bánréti Zoltán - É. Kiss Katalin - Sz. Bakró-Nagy Marianne (szerk.): Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből (Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai), 165-181. Osiris, Budapest, 2001.
 14. A thetikus ítéletek szemantikai szerkezetéről,  Maleczki (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. Szeged, 2002.
 15. Bevezetés: A természetes nyelvekre jellemző szabályok, elvek, modellek tulajdonságai - komplex megközelítés című, T 029590 számú OTKA-kutatás zárótanulmányaihoz, in: Maleczki Márta (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V .251-256Szeged, 2002.
 16. Information Structure, Argument Structure, and Typological Variation, Jaszczolt, K. – Turner, K. (eds.), Meaning Through Language Contrast: The Cambridge Papers.(Pragmatics and Beyond)> Volume 1., pp. 223-244. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2003.
 17. The semantic analysis of thetic judgements, The Eighth Symposium on Logic and Language. Preliminary Papers,  pp. 107-118.  Debrecen,  2004.
 18. Kérdések és válaszok a fókusz szemantikájáról, KB 120. A titkos kötet, 317-335. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006.
 19. Szemantika. Szerkezetek jelentése, Alberti Gábor – Fóris Ágota: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelye,. 124-138. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.
 20. Határozatlan argumentumok, Kiefer Ferenc szerk. Strukturális magyar nyelvtan 4. A lexikon szerkezete.  pp. 129-184. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.
 21. Maleczki Márta - Németh T. Enikő: Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. Bevezetés, Maleczki Márta - Németh T. Enikő (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII., pp. 9-18. Szeged, 2009.
 22. On the definiteness effect in existential sentences: Data and theories. In: Németh T., Enikő - Bibok, Károly (eds.), The  Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. De Gruyter Mouton, 2010, pp. 25-56.                                                                         
 23. Jelentés és denotáció megkülönböztetése nem-denotációs szemantikaelméleti keretben. In: Zvolenszky Zsófia - Molnár Attila - Mekis Péter - Markovich Réka - Jelinek Sára - Gömöri Márton - Bitai Tamás (szerk.) Nehogy érvgyűlölők legyünk. Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára. L'Harmattan, Budapest, 2013. pp. 4-14.
 24. A nyelvek és a gondolkodás logikái. In: Szeverényi Sándor- Szécsényi Tibor: Érdekes nyelvészet. JATEPress Kiadó, Szeged, 2015. pp. 47-56.
 25. Van-e a nyelveknek logikája? In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2016. pp. 29-37.

Recenziók

 1. J.A.G. Groenendijk - T.M.V. Janssen - M.B.J. Stokhof, szerk.: Formal Methods in the Study of Language. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVI. 284-288., Bp. 1985.
 2. D.R. Dowty - R.E. Wall - S. Peters: Introduction to Montague Semantics. Néprajz és Nyelvtudomány XXIX.- XXX., 220-222., Szeged, 1985-86.
 3. Pelyvás, P.: Subjectivity in English. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 6 (1997), 95-99., Debrecen, 1997.

Könyvek

Társszerző:

(szerkesztés):

Büky László társszerkesztővel:

Németh T. Enikő társszerkesztővel:

Disszertációk