Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Kocsány Piroska: A mondatközi anafora és az ő névmás szerepei (Jelentés és Nyelvhasználat 3, 2016)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Kocsány Piroska

A mondatközi anafora és az ő névmás szerepei

című tanulmányát.

A dolgozat az alanyesetű egyes szám harmadik személyű névmás használatának szabályait és tendenciáit tárgyalja, amelyeket a magyarban korlátoz a pro-ejtés lehetősége, illetve követelménye. Feltérképezi az implicit (= zéró) anafora megjelenésének körülményeit, összeveti az anaforikus mutató névmás – az – és a személyes névmás – ő – lehetőségeit, és leírja a személyes névmás teljesítményét mondatközi helyzetben, illetve a szövegben általában. Kitér a névmás [+élő] jegyének meghatározó szerepére és kontrasztáló és azonosító funkciójára és tárgyalja az ige utáni helyzetben fellépő személyes névmás specifikus illokutív szerepét valamint a névmás logoforikus használatát.

Kulcsszavak: személyes névmás, mutató névmás, implicit anafora, kontinuitás, kontrasztivitás, kontextus, kognitív relevancia

Kocsány Piroska a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének nyugalmazott docense. Kutatási területe a szövegnyelvészet, retorika és stilisztika.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2016-KocsanyP