Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Hegedűs Attila: Adalék a kérés pragmatikájához – egy 16. századi magánlevél kapcsán (Jelentés és Nyelvhasználat 4, 2017)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Hegedűs Attila

Adalék a kérés pragmatikájához – egy 16. századi magánlevél kapcsán

című tanulmányát.

A rövid tanulmányban egy 16. századi magánlevélben megfogalmazott kérést elemzek a történeti szociopragmatika szemszögéből. A kérés pragmatikájának általánosabb áttekintése után a szövegvizsgálat szempontjait mutatom be, kitérve az eddigi gyakorlat kritikai ismertetésére. Az adott kor levelezésének ismerete a korban használt formulák értékelését is befolyásolja, továbbá hangsúlyt kap a levelezésben részt vevők társadalmi és rokoni kapcsolatának bemutatása is. A vizsgálat alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a kérés megfogalmazása, a felhasznált nyelvi elemek és az alkalmazott eljárásmódok lényegében nem térnek el a ma is élő gyakorlattól, csupán az érvelő technika 16. századi élőbeszédbeli megjelenése tűnik mai szemmel redundánsnak. A kor viszonyainak ismerete (az adósság visszafizetése, illetőleg a hitelbe adott javak visszaszerzésének gyakorlata) alapján azonban a mai ember számára túlzsúfoltnak, redundáns ismétlésnek tűnő frázisok szerepének valós értékelése válik lehetővé.

Kulcsszavak: történeti szociopragmatika; a kérés pragmatikája; kapcsolatrendszer; performatívumok; redundancia

Hegedűs Attila a PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője, habilitált egyetemi docens. Kutatási területei a magyar nyelv története, a magyar dialektológia és a névtan.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2017-HegedusA