Tátrai Szilárd

habil. egyetemi docens, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
agelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszék
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

Kutatási terület
Pragmatikaelmélet (a funkcionális kognitív pragmatika elméleti háttérfeltevései és annak következményei), deixis (a deixis fiziológiai és diszkurzív alapjai, a deiktikus kivetítés, a deixis és az episztemikus lehorgonyzás viszonya), kontextus (a kontextus interszubjektív létrehozása, a résztvevők fizikai, társas és mentális világa), megnyilatkozás (a megnyilatkozás mint figyelemirányítási aktus, illetve egység), metapragmatikai tudatosság (a pragmatikai és a metapragmatikai tudatosság összefüggései, a metapragmatikai jelzések), nézőpont (a kontextusfüggő kiindulópontok működése, a nézőpont és az irónia, az elbeszélés és az idézés összefüggései).

Publikációk
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013089

E-mail
tatrai.szilard@gmail.com