Tátrai Szilárd

habil egyetemi docens, PhD
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszék
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

kutatási terület: pragmatikaelmélet (a funkcionális kognitív pragmatika elméleti háttérfeltevései és annak következményei), deixis (a deixis fiziológiai és diszkurzív alapjai, a deiktikus kivetítés, a deixis és az episztemikus lehorgonyzás viszonya), kontextus (a kontextus interszubjektív létrehozása, a résztvevők fizikai, társas és mentális világa), megnyilatkozás (a megnyilatkozás mint figyelemirányítási aktus, illetve egység), metapragmatikai tudatosság (a pragmatikai és a metapragmatikai tudatosság összefüggései, a metapragmatikai jelzések), nézőpont (a kontextusfüggő kiindulópontok működése, a nézőpont és az irónia, az elbeszélés és az idézés összefüggései)

publikációk: vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013089

e-mail: tatrai.szilard@gmail.com