SzePraKonf 2024 – Szalai-Nagy Éva - Buza Ákos - Nemesi Attila László: Attitűddeixis, kapcsolatkezelés és énmegjelenítés a 16–17. századi magyar nyelvű szerelmi levelezésekben

Attitűddeixis, kapcsolatkezelés és énmegjelenítés a 16–17. századi magyar nyelvű szerelmi levelezésekben

Szalai-Nagy Éva - Buza Ákos - Nemesi Attila László
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék

A magánlevél (misszilis) műfaja kedvelt kutatási tárgya a történeti (szocio)pragmatikának. Magyar anyagot is feldolgozott számos szerző, például a kérés beszédaktusára fókuszálva, de témafelvetésünk előzményeként elsősorban Sárosi Zsófia (1985, 1988, 2014, 2015) munkáit említhetjük, aki többek között a személyek közötti viszony kifejezésének 16. századi módjairól tett alapvető megállapításokat. Mi a magyar nyelvű levelezés kezdeteitől a 17. század végéig terjedő időszakban határoztuk meg vizsgálatunk időintervallumát, és a szerelmi levelezés fatikus elemeit igyekeztünk feltérképezni. Szerelmes levélnek tekintünk minden olyan levelet, amelyben házastársak, jegyesek vagy más szerelmesek egyértelműen kifejezik egymás iránti vonzalmukat, ragaszkodásukat. Mára meglehetősen nagy nyelvi forrásanyag áll rendelkezésre az említett korszakból, amelynek teljes körű feldolgozása nagy kihívás, de a levelezések általános jellemzőit már a jelen fázisban is át tudjuk tekinteni. Rámutatunk arra, milyen rituális elemei vannak a korabeli szerelmes levélváltásoknak, és milyen egyéb kapcsolati motívumok fordulnak elő bennük. Első pillantásra az attitűddeixis aszimmetrikus nyelvi alkata a leginkább feltűnő, ám önmagában keveset árul el a házastársi arculatmunka, a kapcsolatkezelés és az énmegjelenítés változatos és a mai olvasó számára is olykor kimondottan szórakoztató, egyúttal tanulságos pragmatikai stratégiáiról. Külön kitérünk a játékosság, a féltékenység kifejez(őd)ési formáira, valamint a sokkal ritkább intim utalásokra.

Néhány szakirodalmi forrás

 • Bácsi Enikő 2020. Variációk a kérésre 17–18. századi levelekben. Magyar Nyelvőr 144/4:460–473.
 • Bark. = Kovács Ágnes (szerk.) 2011. Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz. Első kötet (1698–1711). Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet.
 • Bax, Marcel 2010. Epistolary presentation rituals: Face-work, politeness, and ritual display in early modern Dutch letter-writing. In Jonathan Culpeper – Dániel Kádár (szerk.) Historical (Im)politeness. Bern: Peter Lang. 37–85.
 • Bax, Marcel – Nanne Streekstra 2003. Civil rites: Ritual politeness in early modern Dutch letter-writing. Journal of Historical Pragmatics 4/2:303–325.
 • Benda Borbála – Várkonyi Gábor (szerk.) 2001. Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672–1707. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Bergs, Alexander 2004. Letters: A new approach to text typology. Journal of Historical Pragmatics 5/2:207–227.
 • Bisztrai Farkas Ferenc (szerk.) 1938. Adassék e levél… Régi és új magyar szerelmes levelek 1528–1938. Hungária Könyvek.
 • Bodnár Tamás 2016. Szerelem, boszorkányság és házasság Szendrőn (1675) – Geltovics János és Kis Panna igaz története. Történelem és Muzeológia 3/2:7–36.
 • Deák Farkas (szerk.) 1879. Magyar hölgyek levelei. 499 levél. 1515–1709. Budapest: MTA.
 • Eckhardt Sándor (szerk.) 1944. Két vitéz nemesúr. Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végétől. Budapest.
 • Fitzmaurice, Susan 2002. The Familiar Letter in Early Modern English: A Pragmatic Approach. Amsterdam: John Benjamins.
 • Hegedűs Attila 2017. Adalék a kérés pragmatikájához – egy 16. századi magánlevél kapcsán. Jelentés és Nyelvhasználat 4:27–33.
 • KLev. = Hegedűs Attila – Papp Lajos (szerk.) 1991. Középkori leveleink. Budapest: Tankönyvkiadó.
 • Laczkó Krisztina 2021. A deiktikus kivetítés. Argumentum 17:467–487.
 • LobkPopp. = Kincses Katalin (szerk.) 1993. „Im küttem én orvosságot”. Lobkowitz Poppel Éva levelezése 1622–1640. Budapest: ELTE Középkori és Koraújkori Tanszék.
 • Mazzon, Gabriella 2010. Address terms. In Andreas H. Jucker – Irma Taavitsainen (szerk.) Historical Pragmatics. Berlin: De Gruyter Mouton. 351–376.
 • Nevala, Minna 2004. Inside and out: Forms of address in seventeenth- and eighteenth-century letters. Journal of Historical Pragmatics 5/2:271–296.
 • Papp László 1964. Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. (Nyelvtudományi Értekezések 44.) Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • PetRév. = Kovács Sándor (szerk.) 1916. II. Petrőczy István és Révay Erzsébet levelei 1690–1699. Budapest: Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája.
 • Pusztai Ferenc 1967. Tegezés és magázás a XVIII. század első felében. Magyar Nyelv 63/3:297–307.
 • RML. = Hargittay Emil (szerk.) 1981. Régi magyar levelestár XVI–XVII. század. Budapest: Magvető.
 • Sanchez Roura, Teresa 2002. The pragmatics of captatio benevolentiae in the Cely letters. Journal of Historical Pragmatics 3/2:253–272.
 • Sárosi Zsófia 1985. A személyek közötti viszony tudatosítása és nyomatékosítása néhány XVI. századi misszilisben. Magyar Nyelv 81/3:334–342.
 • Sárosi Zsófia 1988. Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben. In Kiss Jenő – Szűts László (szerk.) A magyar nyelv rétegződése 2. Budapest: Akadémiai Kiadó: 841–848.
 • Sárosi Zsófia 2014. A társadalmi és a személyes – két 16. századi nemesúr levelezésében. Történeti szociopragmatikai megközelítés. In Fazakas Emese – Juhász Dezső – T. Szabó Csilla – Terbe Erika – Zsemlyei Borbála (szerk.) Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Budapest – Kolozsvár: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 126–139.
 • Sárosi Zsófia 2015. Grammatikai mechanizmus vagy pragmatikai döntés? Tegezés és magázás váltogatása középmagyar kori szövegekben. In Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE BTK. 291–300.
 • Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Vida Tivadar (szerk.) 1988. „Szerelmes Orsikám...” A Nádasdiak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.