SzePraKonf 2024 – Szili Katalin: Adalékok a metaforák jelentésalkotói szerepéhez a be- igekötős igék kapcsán

Adalékok a metaforák jelentésalkotói szerepéhez a be- igekötős igék kapcsán

Szili Katalin
Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete

Az előadás a be- igekötős igék teljes állományára támaszkodva vizsgálja a metaforák fajtáit, szerepét a jelentésalkotásban kognitív-pragmatikai keretben. Szempontrendszerével a jelentésháló tagjait – az eddigi osztályozásoktól eltérően – valós vagy a metaforikus jelentésű, egymással szerves kapcsolatban álló nagycsaládokba helyezi. Az előbbiek esetében nyomon követi a be- irányjelentésével szorosan összefüggő prototipikus tartályszerű célhelyek absztrahálódásának útját a háromdimenziós, tartályjegyekkel bíró entitásoktól a sík felületekig. A metaforikus jelentések létrejöttéhez három forrást rendel: az egyedi metaforizációt, amelynek során az absztrakt tartalom az igei tő konkrét jelentésére épül, a rendszerszerű metaforizációt, ezen belül a célhelyek konceptualizációját, valamint a fogalmi metaforákat. Az elemzés alapján a nyelvi anyag nagyobbik hányadát a célhelyek metaforizációjához kapcsolódó igék teszik ki: bevándorol, betelepül (AZ ORSZÁG/A TELEPÜLÉS /A FÖLDRAJZI KÉPZŐDMÉNY TARTÁLY); begurul, bedühödik, bevadul (AZ ÁLLAPOT TARTÁLY); benősül, beilleszkedik, belép (A CSOPORT TARTÁLY); beszerez, bezsebel, begyűjt (A TULAJDON TARTÁLY) stb. A képi sémákra épülő fogalmi metaforák nyelvi reprezentációi a jelentésháló kisebb részét képezik: beszűkít, bevesz, beszárad (A CSÖKKENÉS/A KISEBB BENT VAN); beburkol, bebábozódik; becsuk, bezár (A NEMLÁTHATÓSÁG/A ZÁRTSÁG BENT VAN); bealkonyodik, befüstöl; bepótol, behoz (A TELJESSÉG BENT VAN).

Hivatkozások

  • FAZAKAS EMESE 2015. A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár.
  • HEDBLOM, MARIA M. 2020. Image Schemas and Concept Invetion: Cognitive Logical and Linguistic Investigation. Springer International Publishing.
  • JOHNSON, MARK 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. University of Chicago, Chicago.
  • LAKOFF, GEORGE – JOHNSON, MARK 1981. Metaphores we live by. University of Chicago Press, Chicago, London.
  • TOLCSVAI NAGY GÁBOR 2021. A fel igekötős igék konstrukciói. Kognitív szemantikai elemzés. Argumentum 17: 418–436.