SzePraKonf 2024 – Hrenek Éva: A szintaktikai formák és a konstrukciós sémák szerepe az igék felcserélhetőségében és szinonímiájában

A szintaktikai formák és a konstrukciós sémák szerepe az igék felcserélhetőségében és szinonímiájában

Hrenek Éva
ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Mind a szinonímia fogalmának meghatározását, mind pedig a felcserélhetőséggel való kapcsolatát illetően számos nyitott kérdés merülhet fel. Míg a szakirodalom egy része a szinonímiát a felcserélhetőség fogalmán keresztül értelmezi (l. pl. Glynn–Robinson (eds) 2014), más munkák a felcserélhetőséget a szinonim jelentésviszonyok egy lehetséges ismérveként írják le (l. pl. Cruse 1986, Murphy 2003).

Jelen előadásban a szinonímia és a felcserélhetőség kapcsolatát a konstrukciós sémák fogalmát középpontba állítva (vö. Langacker (1987) kognitív konstrukciós nyelvtanával), a valós nyelvhasználatból származó korpuszadatok kvalitatív, jelentéskomponenses elemzésén keresztül (vö. Zsilka (1975) szerves nyelvelméletével) kísérlem meg megragadni.

Esettanulmányomban az említett jelenségeket a csap ige konstrukciós sémáit alapul véve vizsgálom. A kutatás első fázisában az MNSZ2 korpuszából származó 1500 elemű véletlen mintán elemzem a csap jelentéseit. Ezt követően az ige más igékkel való felcserélhetőségét, ill. szinonim jelentésviszonyait térképezem fel nyolc vonzatkeret esetében (csap N-bA, csap N-rA, csap N-t, csap N1-t N2-bA, csap N1-t N2-rA, csap N1-t N2-nAk, csap N1-t N2-hOz, csap N1-t N2-(V)n), amelyeket az MNSZ1 korpuszát használó Mazsola keresőeszköz segítségével gyűjtök és rendszerezek, valamint bevonom a vizsgálatba a csap-pal az adott konstrukciók szintaktikai szerkezetében felcserélhető szinonim, ill. nem szinonim használatú további igéket is (pl. N-bA csap ~ üt ~ ver vki vkit/vmit, gondolat, érzés csap ~ hasít ~ szúr vkibe; zajt csap vs. zajt hall vki).

A kutatással azt a (korábbi vizsgálataim során kialakult) feltevésemet kívánom igazolni, hogy érdemes különbséget tenni a felcserélhetőség és a szinonímia között: míg a felcserélhetőség alapvetően a konstrukciók formai oldalához kötődő jelenség, ezért nem mindig jelent szinonímiát, addig a szinonímia elsősorban szemantikai viszonyként írható le, amely nem feltétlenül jár együtt a felcserélhetőséggel. Az előadásban bemutatott eredmények hozzájárulhatnak a szinonímia fogalmának árnyalásához, ill. annak feltárásához, hogy hogyan függnek össze egymással a(z igei) szinonímia szemantikai és szintaktikai vonatkozásai.

Irodalom

  • Cruse, A. 1986. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Glynn, D. – Robinson, J. A. (eds) 2014. Corpus methods for semantics. Quantitative studies in polysemy and synonymy. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.
  • Langacker, R. W. 1987. Foundations of cognitive grammar 1. Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
  • Murphy, L. 2003. Semantic relations and the lexicon. Antonymy, synonymy, and other paradigms. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Zsilka J. 1975. A jelentés szerkezete. (A jelentés-mozgás egysége). Budapest: Akadémiai.