Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

A határok átlépése - MTA konferencia

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése a Filozófiai és Történettudományok Osztályának közreműködésével

2016. május 5. (csütörtök) 13.00 óra

A határok átlépése

Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és természettudományos gondolkodásban

A konferencia a tudományos kommunikáció fontos, bár kevéssé tárgyalt részét állítja a figyelem előterébe: a tudományok közötti kommunikációt. Ahogy minden közösség létmódjának egyik megkerülhetetlen feltétele a kommunikáció, úgy e körülmény nyilvánvaló tényezője a tudománynak is. Természetes és megkerülhetetlen működési jellemző és feltétel az egyes tudományok (tudományágak) diszkurzivitása, a kutatásban részt vevők társalgása, vitája a kutatás menetében. A közös figyelemirányítás és jelentésképzés a kutatás nélkülözhetetlen dinamikáját segíti.

A 2016. májusi konferencia az egymástól különböző, látszólag egymástól távol álló tudományok közötti kommunikáció módjait, lehetőségeit keresi és mutatja be, meghatározott, időszerű kutatási területeken. A tudományrendszertan szükségszerű strukturálásait és kategorizálásait részben felszínre hozó, részben meghaladó termékeny tevékenységek egyikeként a „A határok meghaladása" konferencia azt kívánja bemutatni, hogy milyen diszkurzív lehetőségek léteznek és milyen diszkurzív viszonyok valósulnak meg a bölcsészettudományok és a természettudományok között. Azt vizsgájuk meg, hogy a két nagy, intézményesített tudomány bevett működési rendje, elméleti keretei és módszertanai, szemantikái mennyire értik meg egymást, mennyire képesek egymásra építeni és hatni, hogyan működnek együtt.

A konferencián meghatározott témákhoz egy-egy bölcsész és természettudós előadása hangzik el, egymással párbeszédben.

Elnök:

Kertész András, az MTA rendes tagja

Megnyitó:

Kertész András, az MTA rendes tagja

Tudomány és kommunikáció

 • Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban
  Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja

Kaotikus dinamika

 • Irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei
  S. Varga Pál, az MTA levelező tagja
 • Ha „nem ülnek törvényt a szenátorok... majd hoznak a barbárok, csak betörjenek". Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex rendszerekben 
  Fokasz Nikosz, az MTA doktora

Vita

Képiség

 • Az izomorfizmus elsődleges és másodlagos formái a gondolkodás modellálásában és a neurális alapok keresésében
  Pléh Csaba , az MTA rendes tagja
 • A képi reprezentáció a gondolkodás történetében s a képek kognitív szerepe
  Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja

Vita

15.35 – 15.50 Szünet

Elnök:

Török László, az MTA rendes tagja

Nativizmus

 • Nativizmus a nyelvészetben
  Surányi Balázs, az MTA doktora
 • Az emberi nyelvkészség biológiai alapjai
  Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Vita

Hálózatok

 • A természetben előforduló hálózatok szerkezetének és átalakulásainak általános vonásai
  Csermely Péter, az MTA levelező tagja
 • Homérosz és a hálózatok
  Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja

Vita

17.50 A konferencia zárása

Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., I. em.