Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Pragmatika kerekasztal 2020: A lexikai pragmatika Magyarországon (2000-2020)

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata,
a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és
az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke

2020. október 2-án (pénteken) 10 órától online formában

rendezi meg a Pragmatika kerekasztal soron következő konferenciáját:

A lexikai pragmatika Magyarországon (2000–2020)

10:00–10:10 Megnyitó – Bibok Károly (a konferencia elnöke és szervezője)

10:10–10:25 Alberti Gábor – Szabó Veronika – Szeteli Anna – Farkas Judit (PTE): A szintaxis a szemantikák szolgálatában (diasor)

10:25–10:40: Bibok Károly (SZTE): A szójelentés és az enciklopédikus tudás viszonya a lexikai pragmatika nézőpontjából (diasor)

10:40–10:55 Vaskó Ildikó (ELTE): Majd később, esetleg azután...: Az idő kifejezésének lexikai pragmatikai megközelítése

10:55–11:10 Szabó Martina Katalin – Bibok Károly (SZTE): Újabb adalékok a negatív emotív elemek lexikai reprezentációjának problémájához (diasor)

11:10–11:20 Szünet

11:20–11:35 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE): A főnévi mutató névmások pragmatikai vizsgálatának főbb tanulságai (diasor)

11:35–11:50 Gyuris Beáta (MTA NYTI, ELTE): Az -e kérdő partikula: szótári tétel és diskurzuspragmatikai jelentés

11:50–12:05 Furkó Péter (KGRE): A diskurzusjelölők automatizált annotálása szemantikai mezők mentén (diasor)

12:05–12:30 Vita

12:30–12:45 Németh T. Enikő (SZTE): Beszámoló az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről

CFP: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ konferenciát rendez

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.
A magyar mondat és kontextuális környezete

címmel.

A konferencia időpontja: 2020. november 19–20.

Helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A (Amennyiben a fizikai jelenlét nem lesz lehetséges, a konferencia az online térben zajlik majd.)

A konferencia fő célja a magyar mondat jelenkori nyelvtudományi leírhatóságának körüljárása. Annak vizsgálata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján mit lehet tudni, mit lehet bemutatni a magyar nyelv mondatkonstrukcióiról (i) általános érvénnyel, (ii) tipológiai sajátságait tekintve, (iii) konstrukciós variabilitását feltérképezve.
A konferencia elméleti tekintetben nyitott, ezzel együtt a hangsúlyt a mondatra mint konstrukcióra, tehát sematikus jelentéssel bíró szerkezetre helyezi.

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe:

  • mondatkonstrukció-típusoknak, azaz mondattípusok belső szintaktikai és szemantikai megfeleléseinek a vizsgálata;
  • a véges magyar igealak mondatkonstruáló jellemzői;
  • spontán élőnyelvi diskurzusok tagmondatainak vizsgálata;
  • a mondat (tagmondat) kontextualizációs viszonyai: kontextualizációs eljárások az egyszerű mondatban (az Osiris Nyelvtan D3 keretében), valamint több (tag)mondatnyi, bekezdésnyi vagy hosszabb szövegrészek rendszeres kontextuális viszonya egy-egy mondatkonstrukcióhoz;
  • a metafora hatóköre a mondatban;
  • módszertani kérdések (kollostrukturális elemzés, korpuszhasználat).

Varga Mónika: Funkcionális variáció és átmenetiség a határozói igenevek köréből – számolva a következményekkel - Jelentés és Nyelvhasználat 7/1 (2020)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Varga Mónika

Funkcionális variáció és átmenetiség a határozói igenevek köréből – számolva a következményekkel

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 7 (2019)

A dolgozat a határozói igeneves és az igével konstruált szerkezetek variációjának egy olyan, eddig kevéssé tárgyalt esetével foglalkozik, amikor az értelmező/specifikáló olvasat mellé a cselekvés/történés módjára épülő következményesség kifejezése kapcsolódik. Az elemzés célja a szerkezeti és használati jellemzők bemutatása, elsősorban korpuszadatokon keresztül. A tagmondatok közötti viszony itt javasolt meghatározása részben eltávolodik az igenevekre vonatkozó hagyományos funkció-meghatározástól, hangsúlyozva az oksági viszonyok, elsősorban a következményes jelentéstartalom és következtető viszony összetett, kontextusfüggő természetét az igeneves tagmondatok esetében is. A szerkezetek grammatikai és pragmatikai leírása az igés konstruálással megfeleltetve történik, beleértve az igeneves szerkezetet tartalmazó tagmondat beágyazott vs. független jellegének vizsgálatát is.

Kulcsszavak: határozói igenév, oksági viszonyok, funkcióbővülés, tagmondatsorrend, korpuszalapú elemzés

Szabó Éva – Béres Tamara – Guba Csenge: A beszélgetőműsorokban megjelenő kézi gesztusok leírásának egy lehetséges módja - Jelentés és Nyelvhasználat 7/1 (2020)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Szabó Éva – Béres Tamara – Guba Csenge

A beszélgetőműsorokban megjelenő kézi gesztusok leírásának egy lehetséges módja

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 6 (2019)

Tanulmányunk fő célja, hogy bemutassunk egy olyan multimodális annotációs keretet, amely a multimodális korpuszok vizsgálatára alkalmas mind a beszéd, mind a kézi gesztusok szintjén, emellett a beszéd és a kézi gesztusok között fennálló szemantikai kapcsolatot is leírja. A dolgozat első felében az annotációs keretet ismertetjük, amelynek alapjául McNeill (1992), Kendon (2004) gesztusdefiníciója, illetve Alibali és társai (2001), Kong és társai (2015) gesztusszemantikai taxonómiája szolgál. A beszéd átírásához Jefferson (2004) konverzációelemzési átírási konvencióját követjük. A dolgozat második felében egy politikai vitaműsorokból álló korpuszon végzett, verbális agresszióra fókuszáló esetelemzéssel ismertetjük a multimodális annotációs keret alkalmazhatóságát.

Kulcsszavak: nem verbális kommunikáció, kézi gesztusok, multimodális elemzés, verbális agresszió

Nagy C. Katalin: Data and Argumentation in Historical Pragmatics

Data and Argumentation in Historical Pragmatics

Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction

Katalin Nagy C.

 

Data and Argumentation in Historical Pragmatics has two interrelated aims, one empirical and one theoretical.
The empirical aim of this volume is to provide a comprehensive analysis of the beginnings of a semantic change process in the grammaticalization of the medieval Catalan anar 'go' + infinitive construction, investigating it from a historical pragmatic perspective. Catalan is unique among Romance languages in that a purposive construction involving this motion verb achieves a perfective past meaning. This evolution is in contrast with the universal pathway of verbs meaning 'go' to grammaticalize into future markers in similar constructions, detected in several languages of the world. Although this volume discusses a micro-level study on a grammaticalization process which, according to the previous literature, does not fit any universal tendency hitherto revealed, it also provides new information about the macro-level process of semantic change of motion verbs in general.


The theoretical aim of this volume is to examine some methodological questions in historical pragmatics and contribute in this way to recent metalinguistic discussions on data, methods and argumentation in linguistics. Methodological issues have not only been present in historical pragmatics since the beginnings, but their resolution is seen as a crucial factor which will determine the future of this linguistic sub-discipline.


Katalin Nagy C. is Research Fellow at the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics, University of Szeged, Hungary.

Contents
Acknowledgments
Abbreviations
1. Introduction
2. Object-scientific Part of the Study: Initial Stage of Grammaticalization of the Catalan "anar + infinitive" Construction
3. Methodological Part of the Study: Data and Argumentation in Historical Pragmatics
4. Grammaticalization of the Catalan "anar + infinitive" Construction
5. Summary
Appendix: Occurrences of the Catalan "anar + infinitive" and "anar a + infinitive" in the Corpus
Notesm Historical Sources, and References
Author Index and Subject Index

2019 264pp 234 x 156mm
hb ISBN 9781781797464
£75.00 / $100.00 £56.25 / $75.00
eBook ISBN 9781781797471

Place an order online at equinoxpub.com to receive a 25% discount. Enter the code LINGUISTICS at the checkout when prompted and your order will be discounted.
www.equinoxpub.com

Eszterházy Károly Egyetem: nyelvészeti kutatás

 

 

Konferencialemondó körlevelek gyűjtése nyelvészeti kutatáshoz
az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén

 
"Tisztelt Kollégák!
 
Egy nyelvészeti kutatás megvalósításában szeretnénk a segítségüket kérni: tudományos konferenciát lemondó leveleket, körleveleket gyűjtünk.
 
A koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések a tudományos munkát is erőteljesen érintették. A különféle szakmai rendezvényeket, konferenciákat, workshopokat a szervezők lemondták vagy bizonytalan időre elhalasztották.Pragmatikai kutatásunkban a konferenciák lemondásáról, elhalasztásáról szóló körlevelek szövegét elemezzük, különös tekintettel a lemondás, a sajnálkozás és az aggodalom kifejezésének beszédaktusaira.Célunk, hogy nem csupán saját szakterületünk, a nyelvtudomány területéről gyűjtsünk leveleket, hanem minél több, bármilyen tudományterülethez tartozó hazai és nemzetközi rendezvény elmaradásáról értesítő körlevelet is bevonhassunk a vizsgálatba.
 
Ehhez szeretnénk az Önök segítségét kérni.
Ha szívesen csatlakozik a kezdeményezéshez, kérjük, küldje el a conference.cancellation@gmail.com címre a birtokában lévő, bármilyen tudományos, szakmai rendezvény elhalasztásáról, lemondásáról szóló körleveleket.
 
Szívélyes üdvözlettel:
 
Dr. habil. Domonkosi Ágnes
főiskolai tanár
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék
 
Dr. Ludányi Zsófia
adjunktus, tudományos munkatárs
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék
 
Dear Colleagues,
 
We would like to ask for your participation as informants in our research project in linguistics.
 
We are collecting letters in English sent out by conference organizers which inform prospective participants that the event has been cancelled.The measures taken in the wake of the coronavirus epidemic have had dramatic consequences for academic work as well. Conferences, workshops and other events have been cancelled or postponed indefinitely.In our pragmatic research, we set out to analyse emails informing addressees about the cancellation or postponement of events, with special regard to the speech acts expressing cancellation, regret and apprehension.
 
Our goal is to collect emails written in English not only from linguistics but also from any other discipline, and to study as many cancellation letters as possible from a variety of countries. Your contribution to this initiative will be much appreciated.If you would like to join our project as an informant, please send the cancellation letter(s) you have received to the following email address: conference.cancellation@gmail.com.
 
Many thanks for your cooperation.
 
Best regards,
Dr. habil. Ágnes Domonkosi
professor
Eszterházy Károly University, Department of Hungarian Linguistics
 
Dr. Zsófia Ludányi
senior lecturer, research fellow
Eszterházy Károly University, Department of Hungarian Linguistics
Hungarian Academy of Sciences, Institute for Linguistics"