Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Szeteli Anna - Gocsál Ákos - Alberti Gábor: Szemafor hát! - Jelentés és Nyelvhasználat 6/1 (2019)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Szeteli Anna, Gocsál Ákos és Alberti Gábor

Szemafor hát!

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 6 (2019)

Vizsgálatunkban sikerült a szóbeliségben leggyakoribb, szélsőségesen multi­funkcionális magyar diskurzusjelölőnek, a hát-nak öt, páronként szignifikánsan eltérő prozódiai jellemzőkkel bíró változatát elkülöníteni. Egészen pontosan a következő prozódiai jellemzők [l, l', p] hármasáról van szó, ahol l a hát hang­sor kiejtésének hosszát jelöli, p az eközben változó alapfrekvencia-értékekből adódó dallamosságot, l' pedig a hát-ot követő szünet hosszát. Eredményeink nem állnak ellentétben a Dér és Markó szerzőpároséival (Dér–Markó 2017), akik alapvetően fordulópozíciók szerint különítenek el funkciókat, míg a mi legfőbb állításunk az, hogy csak fordulókezdő mondatéli hát-funkcióból szig­nifikánsan elkülöníthető négy-, sőt tulajdonképpen ötféle: a „határozott”, a „bizonytalan”, az „aggodalmas” és kétféle „incselkedő”; tárgyalunk továbbá egy mondatzáró „nyomatékosító” hát-ot is. Az által, hogy Dér és Markó ezeket el nem különítetten értékelte statisztikailag, semlegesíthette a különbségeiket. A mi elsődleges célunk viszont éppen e különbségekkel volt kapcsolatos: azt kívántuk kísérletesen igazolni, hogy a fordulókezdő hát az Alberti (2016) által felvetett szemaforszerű viselkedést mutatja.

Kulcsszavak: diskurzusjelölő, diskurzusreprezentáció, formális pragmaszemantika, prozódiai jellemzők

Poétika és korpusz

MEGHÍVÓ

Az ELTE DiAGram Funckionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja
és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kerekasztal-beszélgetést és könyvbemutatót szervez

Poétika és korpusz

címmel.

A rendezvény időpontja 2019. május 21. 16:30
Helyszín: ELTE BTK Nyelvész Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet)

A kerekasztal-beszélgetést Domonkosi Ágnes vezeti, résztvevői: Bengi László, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Gábor, Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor.

A beszélgetést megelőzően kerül sor a Stíluskutató csoport legújabb tanulmánykötetének (Nyelv, poétika, kogníció. Szerk. Domonkosi Ágnes és Simon Gábor, Líceum Kiadó, Eger, 2018) bemutatójára, a kötetet Horváth Péter ismerteti.

A rendezvényről információk érhetők el az alábbi url-címen:
https://diagram.elte.hu/content/konyvbemutato-es-kerekasztal-beszelgetes-az-elte-stiluskutato-csoport-es-a-magyar-nyelvtudomanyi-tarsasag-kozos-szervezeseben.e.474

Könyvbemutató

MEGHÍVÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya könyvbemutatójára.

2019. május 20., 13.00

MTA Székház (Budapest, Széchenyi István tér 9.) Felolvasóterem

Megnyitó: Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Bevezető: Kertész András, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Bollobás Enikő (szerk.): Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány" kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019.
A könyvet bemutatja: Fabiny Tibor, az irodalomtudomány kandidátusa

Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019.
A könyvet bemutatja: Hegedűs Veronika PhD

Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és korszakküszöb. Klasszikusok a modernség fordulópontján. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2019.
A könyvet bemutatja: Margócsy István PhD

Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2018.
A könyvet bemutatja: Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa

Németh T. Enikő: Implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use. Grammar and pragmatics interacting. Sheffield and Bristol: Equinox, 2019.
A könyvet bemutatja: Prószéky Gábor, az MTA doktora

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2019 - meghívó és program

Szeprakonf2019

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata meghív minden érdeklődőt a

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciára

A konferencia időpontja:
2019. április 12.

A konferencia helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

A konferencia ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.

Program

Nyelvtan, diskurzus, megismerés – meghívó és program

Az ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

Nyelvtan, diskurzus, megismerés – A magyar nyelv funkcionális leírása

című konferenciájára.

A konferencia időpontja: 2019. március 28-29.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A konferencia programja és absztraktfüzete: https://diagram.elte.hu/

A konferencia ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. tavaszi felolvasó ülései

Meghívó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó üléseire

2019. április 2. (kedd) du. ½ 5 órakor
Varga László: Észrevételek a magyar mondat strukturális pozícióival és azok hangsúlyozásával kapcsolatban
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2019. április 3. (szerda) du. ½ 5 órakor
Nemesi Attila László: A humor pragmatikai mechanizmusai az állatviccekben
Andor József köszöntése 70. születésnapja alkalmából.
Köszöntő: Németh T. Enikő
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozatának felolvasó ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. április 12. (péntek) 10-18 óráig
Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferencia
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozat, a Pragmatikai Centrum Országos Kutatóközpont és
a SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke közös szervezése.
Helyszín: Szeged, SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2.

2019. április 16. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hogy mondod?
Az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport előadása A hang világnapja alkalmából
A Magyar Nyelvi Szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 4/A. 047. terem

2019. április 30. (kedd) du. ½ 5 órakor
Alberti Gábor: Vélekedések, tapasztalatok, vágyak, lehetőségek és szándékok a nyelvben és a neurotipikus, illetve az attól eltérő elmében
(PTE ReALIS Elméleti, Számítógépes és Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport: Alberti Gábor – Dóla Mónika – Gocsál Ákos - Hoss Alexandra - Kárpáti Eszter – Kleiber Judit – Szeteli Anna – Viszket Anita)
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály ülése

2019. május 7. (kedd) du. ½ 5 órakor
Slíz Mariann: Az Árpád-házi szentek kultuszának hatása a magyar személynévadásra
A Magyar Nyelvi Szakosztály Névtani Tagozatának előadása

2019. május 14. (kedd) du. ½ 5 órakor
100 éve született Vértes Edit. Kerekasztal-beszélgetés Vértes Edit munkásságáról
Meghívott résztvevők: Fancsaly Éva, Sipos Mária, Zaicz Gábor. Moderátor: Csepregi Márta
A Finnugor Szakosztály ülése

2019. május 21. (kedd) du. ½ 5 órakor
Poétika és korpusz
Kerekasztal-beszélgetés MTA-ELTE Stíluskutató Csoport és a Magyar Nyelvi Szakosztály közös szervezésében.
Az ülés helye: ELT BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. június 4. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hegedűs Attila: Pótlás a Kis magyar nyelvtörténethez. A -lak/-lek igerag története
É. Kiss Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Surányi Balázs
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése
Az ülések helye: ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!