Bibok Károly

egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa
Szegedi Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék
MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Szegedi Munkacsoport

Kutatási terület
Lexikai pragmatika, amelynek koncepcióját a kétszintű konceptuális szemantika, a konstrukcionista elképzelések és a relevanciaelmélet kritikai értékelése során alakította ki
kutatási témák:

  1. magyar és orosz igék, főnevek alulspecifikált lexikai-szemantikai reprezentációja
  2. ezen reprezentációk interakciója az enciklopédikus tudással és a kontextuális információval a megnyilatkozás jelentésének megkonstruálásában
  3. a konstrukcionális és a kontextuális jelentés – a poliszémia új értelmezései
  4. a kontextusok típusai és a konceptuális/pragmatikai interpretáció módjai grammatika és pragmatika interakciója
  5. tudomány-módszertani reflexió a fenti kérdésekre a plauzibilis érvelés keretében

E-mail
kbibok@lit.u-szeged.hu