Csontos Nóra

egyetemi adjunktus, PhD
Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

kutatási terület: a pragmatikai szemléletmódnak a történetiségben való alkalmazása a funkcionális kognitív nyelvészet felvetéseit érvényesítve, a történeti pragmatika elméleti és módszertani kérdései, a magyar nyelvi tevékenység alakulástörténeti vizsgálata elsősorban a megértés és az értelmezés folyamatára, a történetileg változó tapasztalati tér feldolgozására, a tapasztalati térben zajló konceptualizációra, illetve a nyelvi konstruálásra koncentrálva; a medialitás hatása a nyelvi tevékenység alakulására, ehhez kapcsolódóan az írásjelek alakulástörténetének pragmatikai megközelítése; a perspektivizáció (elsősorban az idézés) pragmatikai/kognitív szemantikai vizsgálata; a filozófiai hermeneutika, illetve a recepcióelmélet, valamint a fenomenológia háttérfelvetéseinek bevonása a történeti pragmatikai/szemantikai vizsgálatokba.

a témában készült publikációk:

 • 2008.
  • Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). (Társszerző: Tátrai Szilárd.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. 59–119.
  • Reprezentáció a drámában. Az ún. szerzői utasítás funkciójának pragmatikai megközelítése a dráma mint szövegben. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 260–270.
 • 2009.
  • Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE BTK. Kézirat.
  • Perspectivization and modes of quoting in hungarian. (Társszerző: Tátrai Szilárd.) Acta Linguistica Hungarica Vol. 56 (4): 441–468.
 • 2010.
  • Az írásjel funkciója az írott szövegben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE Vol. 6. Székesfehérvár–Eger: MANYE. 994–1000.
  • A Hermeneutical Approach to Graphemes. Annales Sectio Linguistica. Vol. 27. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 65–76.
 • 2012.
  • Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben. In: Horváthné Molnár Katalin–Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE, Vol. 8. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 215–221. http://www.kjf.hu/manye/2011_szombathely/kotet/25_csontos.pdf
  • Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE BTK. 195–210.

honlaphttp://www.kre.hu/btk/index.php/karunk-oktatoi.html? sobi2Task=sobi2Details&catid=8&sobi2Id=207)

e-mail: csontosnora@gmail.com