Simon Gábor: Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai. Nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok - Jelentés és Nyelvhasználat 5 (2018)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Simon Gábor

Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai. Nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 5 (2018)

A tanulmány újszerűen közelíti meg a metaforikus jelentést. Egyfelől a Magyar Nemzeti Szövegtár2 korpuszában előforduló kollokációs struktúrák kvantitatív elemzésével tárja fel, milyen jellemző kollokációs megoldásai vannak a megtámadja, megrohanja, megrohamozza igealakok metaforizálódásának. Másfelől a profilmeghatározásra és a sematikus jelentés átrendeződésére építő magyarázattal kínál eszközt a metaforikus szerkezetek szűrésére és kvalitatív elemzésére. A korpuszvezérelt és a nyelvtanvezérelt módszertan összehangolása mentén a tanulmány rámutat arra, hogy több különböző konstrukció stabilizálódik tipikus metaforikus jelentések kifejezésére, e konstrukciók azonban változatosságot is mutatnak. A metaforikus jelentés részleteinek leírásán túl új utakat keres a metaforakutatás módszertani és generalizációs lehetőségeiben, és előkészíti a metaforizálódás tendenciáinak nyelvi rendszerbe illesztett bemutatását.

Kulcsszavak: metafora; korpusz; profilmeghatározás; sémaátrendeződés; kollokáció; konstrukció

Simon Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe a kognitív poétika és a kognitív műfajelmélet, ugyanakkor a metaforikusság leírásával is foglalkozik, továbbá stíluselméleti kutatásokat is folytat. Két monográfia (Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, Bevezetés a kognitív lírapoétikába) szerzője.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/JENY-2018-SimonG