Szabó Éva: Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban. Pragmatikai elemzés - Jelentés és Nyelvhasználat 5 (2018)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Szabó Éva

Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban: Pragmatikai elemzés

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 5 (2018)

Tanulmányomban magyar nyelvű politikai vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat vizsgálok. Kiindulási alapnak tekintem a Leary-féle énmegjelenítést (Leary 1995), amelyet a továbbiakban a pragmatikai megközelítésekkel ötvözök, különösen az udvariassági elméletekkel hozom összefüggésbe. A benyomáskeltést elsősorban mint arculatfenyegető aktust értelmezem a Brown és Levinson (1978; 1987) által felvázolt modellben, és kompetitív stratégiaként kezelem. Az általam létrehozott korpuszt öt videofelvétel képezi. A korpusz terjedelme körülbelül 180 perc, a lejegyzett adatokat a konverzációelemzésben használatos átírási konvenció alapján rögzítettem. Az elemzés során a szociálpszichológiai és pragmatikai perspektíván kívül a politikai vitaműsorokra jellemző tulajdonságokat is figyelembe vettem, a vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat diskurzusspecifikusként értelmeztem, és a benyomáskeltést a nyelvhasználatra vonatkoztatva vizsgáltam.

Kulcsszavak: benyomáskeltés; énmegjelenítés; politikai vitaműsor; arculat; udvariasság

Szabó Éva az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjának a hallgatója. Érdeklődése középpontjában a funkcionális pragmatika és a diskurzuselemzés áll, azon belül főként az udvariasság és a benyomáskeltés vizsgálata.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/JENY-2018-SzaboE